Grozs
0
SIA "Cannelle Bakery" privātuma politika interneta vietnē

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Privātuma politika ir izstrādāta, ievērojot Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Cannelle Bakery" (turpmāk - Pārzinis), reģistrācijas numurs 40003146530, juridiskā adrese Satiksmes iela 3, Saldus, LV-3801.

2. Pārziņa kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: tālr. +371 63350084, e-pasts: toms.blumbergs@cannelle.lv

Privātuma politikas piemērošanas sfēra

3. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

4. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz personu datiem, kas var tikt apstrādāti saistībā ar Pārziņa darbību.

5. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē tiek sniegti personas dati (Pārziņa interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

6. Pārzinis apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Lai administrētu ar personālu saistītos jautājumus;

 • Pārziņa likumisko pienākumu izpildei;

 • Pārziņa saimnieciskās darbības nodrošināšanai, tostarp- Līgumu noslēgšanai un izpildei;

 • Pārziņa ražotās produkcijas likumā noteikto standartu atbilstības nodrošināšanai;

 • Uzņēmuma īpašuma aizsardzībai;

 • Produktu kvalitātes nodrošināšanai.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

7. Pārzinis apstrādā datu subjektu personu datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Datu subjekta piekrišana;

 • Līgumsaistību izpilde;

 • Juridiska pienākuma izpilde;

 • Datu subjekta vai citas personas vitāli svarīgas intereses;

 • Uzdevumi, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot oficiālas pilnvaras;

 • Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses, sabalansējot ar datu subjekta interesēm.

Personas datu aizsardzība

8. Pārzinis aizsargā personu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus, ja nepieciešams:

 • šifrēšanu;

 • pseidonimizāciju;

 • ugunsmūri;

 • citi drošības pasākumi atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Datu saņēmēju kategorijas

9. Pārzinis neizpauž trešajām personām personu datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);

 • saskaņā ar datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Pārzinis leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārziņa leģitīmās intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums

10. Pārzinis glabā personas datus kamēr tie ir nepieciešami, lai izpildītu to apstrādes nolūku.

Piekļuve personas datiem un citas datu subjekta tiesības

11. Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

12. Datu subjektam ir saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties Pārziņa uz leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

13. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā kādā Pārziņa juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

 14. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

15. Pārzinis atbildi datu subjektam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

16. Pārzinis nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Saziņa

17. Pārzinis nepieciešamības gadījumā veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot tā norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

18. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Pārzinis veic uz noslēgtā līguma pamata.

Citi noteikumi

19. Pārzinim ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu datu subjektam tā aktuālo versiju, ievietojot Pārziņa mājaslapā.

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu jums kvalitatīvu un atbilstošu saturu.

Privātuma politika