Grozs
0
Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi

1. Vispārējie nosacījumi

1.1. Šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk – „Noteikumi”) paredz vispārējos interneta veikala www.cannelle.lv/veikals (turpmāk – „E-veikals”) nosacījumus. Noteikumi ir piemērojami, ja Pircējs izvēlas, pasūta un iegādājas E-veikalā piedāvātās preces vai jebkādā citā veidā izmanto E-veikala sniegtos pakalpojumus.

1.2. E-veikals ir mazumtirdzniecības interneta veikals, kas ir orientēts uz patērētājiem, kuri iegādājas preces personisko, ģimenes, mājsaimniecības vajadzībām jeb nolūkam, kas nav saistīts ar to saimniecisko vai profesionālo darbību.

1.3. E-veikalā preču tirdzniecību organizē, pilda un ar to saistītos pakalpojumus Pircējam sniedz SIA „Cannelle Bakery”, juridiskā adrese: Satiksmes iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801, Latvija, reģistrācijas nr.: 40003146530 , PVN maksātāja kods : LV40003146530 (turpmāk – „Pārdevējs”). E-veikalā tiek pārdotas Pārdevējam īpašumā esošas preces.

1.4. Par Pircējiem šajos Noteikumos ir uzskatāmas personas, kuras iepērkas E-veikalā vai izmanto citus E-veikala pakalpojumus. Izmantot E-veikalu un tajā iepirkties ir tiesības: a) rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kuras apzinās savu pienākumu veikt samaksu par pasūtītām precēm, un b) juridiskām personām, kuru vārdā rīkojas izpildinstitūcijas vai pilnvarotie pārstāvji, (turpmāk – „Pircējs”).

1.5. Sastādot pasūtījumu Pircējs apstiprina, ka tam ir tiesības iepirkties E-veikalā, proti, tas atbilst Noteikumu 1.4. punkta noteikumiem.

1.6. Kopā ar Pircēja iesniegto preču pasūtījumu šie Noteikumi kļūst par starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtu līgumu un ir abām pusēm saistošs juridisks dokuments. Līgums uzskatāms par noslēgtu, ja Pircējs sagatavo un iesniedz E-veikalā preču pasūtījumu, Noteikumos noteiktā kārtībā un termiņos veic apmaksu par to un uz Pircēja norādīto elektronisko pastu Pārdevējs nosūta apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts. Līgums ir spēkā līdz pušu saistību izpildei, kas izriet no šī līguma. Pārdevējam konstatējot, ka Pircējam nav tiesību iegādāties pasūtītās preces, līgums par tādu preču pārdošanu uzskatāms par nenoslēgtu, preces Pircējam nav pārdodamas, bet par precēm samaksātā nauda atmaksājama Pircējam 5 (piecu) darba dienu laikā no plānotās piegādes dienas. Tādā gadījumā Pārdevējam ir tiesības no Pircējam atmaksājamās summas, ieturēt preču piegādes izdevumus. Ja Pircējs par preču piegādi nav samaksājis iepriekš, bet augstāk norādīto iemeslu dēļ preces nevar nodot Pircējam, Pircējam ir jāsamaksā Pārdevējam preču piegādāšanas izdevumi, kas ir līdzvērtīgi 5 EUR (pieciem euro). Pircējam ir arī tiesības pirms pasūtījuma piegādes uzsākšanas vienpusēji atteikties no veiktā pasūtījuma, nosūtot e-pastu Pārdevējam uz cannelle@cannelle.lv. Šādā gadījumā Pircēja samaksātā nauda par pasūtījuma izpildi tiek pārskaitīta 5 darba dienu laikā uz Pircēja kontu. Šādā gadījumā Pārdevējs ir tiesīgs ieturēt piegādes maksu no Pircējam atmaksājamās summas.

1.7. Pircējs nav tiesīgs iesniegt preču pasūtījumu E-veikalā, ja tas nav iepazinies ar Noteikumiem un (vai) tiem nepiekrīt. Tajos gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai noteiktai to daļai, tam nebūs iespējas pasūtīt preces E-veikalā. Pircējam, pasūtot preces E-veikalā, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt.

1.8. Pārdevējs saglabā sev tiesības vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Pircējam, iepērkoties E-veikalā, piemērojami Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī un ir publicēti E-veikalā, tādēļ Pircējam ar Noteikumiem jaiepazīstas katrā iepirkšanās reizē. Ja Pircējs pēc grozīto Noteikumu publicēšanas E-veikalā veic pasūtījumu, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar jaunajiem grozījumiem un tiem piekrīt.

1.9. Pārdevējs neuzņemas nekādu risku vai atbildību un ir no tās bez iebildumiem atbrīvojams, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī tam tāda iespēja tika sniegta.

1.10. Ņemot vērā Noteikumu 1.2. punktu un tiecoties vispirms apmierināt mazumtirdzniecības patērētāju vajadzības, Pārdevējs saglabā tiesības ierobežot pirkumus, kuros ir vairumtirdzniecības pazīmes, proti, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt un (vai) pildīt Pircēja pasūtījumu(-us), elektroniski informējot par to Pircēju, ja Pircējs pasūta mazumtirdzniecībā neierasti lielus preču daudzumus (neņemot vērā to, vai preces tiek pasūtītas ar vienu pasūtījumu, vai vairākiem salīdzinoši īsā laikā iesniegtiem pasūtījumiem) un (vai) ja Pircēja pasūtījumam(-iem) ir citas vairumtirdzniecības pirkšanas pazīmes.

1.11. Rodoties svarīgiem apstākļiem, Pārdevējs var uz laiku vai pavisam izbeigt E-veikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam. Šādā gadījumā Pārdevējs 5 darba dienu laikā atgriež Pircējiem viņu samaksāto naudu par nepiegādātajiem pasūtījumiem.

2. Reģistrācija un personas datu apstrādāšana

2.1. Pircējam, kurš vēlas izmantot E-veikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, pasūtījuma veikšanas brīdī, ir jāaizpilda E-veikala sistēmā Pasūtījuma anketa. Pasūtījuma anketā ir jānorāda šādi Pircēja personiskie dati: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, preču piegādes adrese, Latvijā reģistrēts tālruņa numurs, citi preču piegādei nepieciešamie dati. Juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis vārda un uzvārda vietā norāda juridiskās personas pilnvaroto personu un savu nosaukumu.

2.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai Pasūtījuma anketā norādītie dati būtu precīzi, pareizi un izsmeļoši. Ja mainās Pircēja norādītie dati, tam ir nekavējoties jāinformē, nosūtot e-pastu uz adresi: cannelle@cannelle.lv. Pārdevējs nekādā gadījumā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pircējam un (vai) trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus un (vai) neprecīzus personas datus, vai tos nav aktualizējis.

2.3. Personas dati tiks apstrādāti, lai identificētu Pircēju, pārdodot un piegādājot preces, izsniedzot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksas un/vai naudu par Pircēja atdotajām precēm, parāda nokārtošanu, citu saistību izpildi, kas izriet no Pirkuma līguma, un Pircējam nodrošinot piekļuvi E-veikala pakalpojumiem.

2.4. Pircēja personas dati netiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos.

3. Preču cenas, apmaksāšanas kārtība un termiņi

3.1. Preču cenas E-veikalā un izveidotajā pasūtījumā ir norādītas Euro ar ietvertu pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit vienu procentu) apmērā. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā E-veikalā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

3.2. Preces cena neietver Preces piegādes izmaksas, kas maksājamas papildus atkarībā no izvēlētā piegādes veida un piegādājamo Preču apmēra.

3.3. Pircējs norēķinās par preci, apmaksājot Pārdevēja nosūtīto rēķinu. Rēķins sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta. Rēķins tiek nosūtīts uz Pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.

3.4. Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta pēc naudas saņemšanas Pārdevēja bankas kontā.

3.5. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot Pircējam, anulēt tā pasūtījumu, ja Pircējs nesamaksā par precēm 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma iesniegšanas brīža.

4. Preču komplektēšana un piegādāšana

4.1. E-veikala tirdzniecība veicama un preces piegādājamas, izmantojot OMNIVA pakomātu vai kurjera pakalpojumus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, bet piegāde citur pasaulē notiek, izmantojot pasta pakalpojumus.

4.2. Par preču piegādes pakalpojumu piemērojams maksājums, kas ir norādīts E-veikala mājas lapas sadaļā „Piegāde” un ir spēkā preču pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Preču piegādes maksājums var būt gan fiksēts, gan atkarīgs no Pircēja pasūtīto preču daudzuma.

4.3. Pārdevējs pieliks visas pūles, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā apmērā, taču nevar piešķirt un nepiešķir jebkādas garantijas. Ja pasūtījuma komplektēšanas brīdī nav pasūtīto preču atlikuma vai preces pietiekamā daudzumā, Pārdevējs saglabā tiesības nepiegādāt preces, piegādāt mazāku preču daudzumu.

4.5. Ja Pircējs par precēm ir samaksājis, Nauda par Pircēja apmaksātām un Pārdevēja nepiegādātām precēm, atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtījuma piegādes.

4.6. Pircēja pasūtītās preces piegādājamas uz Pircēja Pasūtījumā norādīto adresi. Pircējs apņemas preces pieņemt pats vai, veicot pasūtījumu, papildus informācijas sadaļā norādīt personu, kura ir tiesīga Pircēja vārdā saņemt pasūtījumu (attiecībā uz Pircēju – juridisko personu – šī prasība ir izpildāma obligāti).

4.7. Gadījumā, ja Pircējs izmanto piegādes veidu ar kurjeru un E-veikala pasūtījumā norādītajā piegādes adresē Pircējs vai tā E-veikala Pasūtījumā norādītā persona - saņēmējs nav atrodama, Pārdevējam ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošai pilngadīgai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam.

4.8. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai Pircēja norādīts saņēmējs nav atrodams u. c.), atkārtoti preces nav sūtāmas (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus samaksā par atkārtotu preču piegādi), bet iepriekš par precēm samaksātā nauda netiek atmaksāta.

4.9. Visos gadījumos Pārdevējs atbrīvojams no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

4.10. Tajos gadījumos, kad preču saņemšanas laikā Pircējs ir pamanījis, ka sūtījumā nav atbilstošā preču daudzuma vai piegādātās preces neatbilst tā pasūtītajām precēm un tas nav norādīts rēķinā, pavadzīmē, preču pavaddokumentā vai citā sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā, Pircējam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs.

5. Preču kvalitātes garantija un lietošanas derīguma termiņš

5.1. Visu E-veikalā pārdodamo preču īpašības vispārēji ir norādītas pie katras preces esošajā preces aprakstā vai papildus iegūstama mājas lapas www.cannelle.lv sadaļā Produkti.

5.2. Pārdevējs neatbild par to, ka E-veikalā esošās preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst reālajam preču izmēram, formai un krāsai, Pircēja izmantojamo ekrānu (monitoru) īpašību vai citu tehnisko iemeslu dēļ, kā arī ņemot vērā saprātīgi iespējamās attēlā neatbilstības.

5.3. Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam preces tā, lai tam tiktu sniegta reāla iespēja preces izmantot līdz to derīguma termiņa beigām.

6. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atgriešana

6.1. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no E-veikalā noslēgtā preču pirkšanas- pārdošanas līguma, par to paziņojot Pārdevējam rakstiski ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas. Brīvas formas paziņojumu, kurā skaidri identificēts Pircējs (vārds, uzvārds) un pasūtījuma datums, par atteikuma tiesību izmantošanu, vai piegādes dokumentam pievienoto atteikuma veidlapu, pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus, Pircējs nosūta Starpniekam uz šādu adresi: SIA “Cannelle Bakery”, Satiksmes iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801 vai pa e-pastu: cannelle@cannelle.lv

6.2. Iesniedzot rakstisku paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, Pircējam ir ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad ir nosūtīts paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu, jāatgriež prece atbilstoši 6.8.punkta prasībām un šo Noteikumu 6.6.punktā noteiktā kārtībā.

6.3. Noteikumu 6.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, t. i., fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

6.4. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot Noteikumu 6.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības, ja ir konstatējams jebkurš no šādiem apstākļiem:

6.4.1. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

6.4.2. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

6.4.3. citos 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” paredzētajos gadījumos.

6.5. Pircējs (patērētājs) ir tiesīgs pieteikt Pārdevējam prasījumu par Līguma noteikumiem neatbilstošu preci atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un izmantot minētajā likumā noteiktās tiesības likumā noteiktajā kārtībā.

6.6. Līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai preci, attiecībā uz kuru izmantotas atteikuma tiesības, Pircējs nosūta pa pastu vai bez maksas nodod Pārdevēja noliktavā Satiksmes iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801 , pirms tam vienojoties ar Pārdevēju pa e-pastu cannelle@cannelle.lv par konkrētu preču atgriešanas un pieņemšanas laiku. Izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.

6.7. Atgriežot E-veikalā iegādātās preces, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt Pircējam aizpildīt Pārdevēja iesniegtu preču atgriešanas formu.

6.8. Atgriežamām kvalitatīvām precēm, attiecībā uz kurām tiek izmantotas atteikuma tiesības, ir jābūt nesabojātām, tās nedrīkst būt zaudējušas preču pārdošanas izskatu (nav bijis atvērts un bojāts iepakojums u. c.), lietošanas īpašības un tās nevar būt lietotas. Precēm ir jābūt atgrieztām oriģinālā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs tās saņēma, obligāti ir jāiesniedz preču iegādes dokumenti. Ja preces nav pilnā komplektācijā, ir sabojātas, nekārtīgas vai nav atbilstoši iepakotas, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preces un neatgriezt Pircējam par precēm samaksāto naudu.

6.9. Par precēm, attiecībā uz kurām Pircējs izmantojis atteikuma tiesības, samaksātā nauda bez piegādes izdevumiem atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pircēja paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas un dienas, kad saņemta atgrieztā prece.

7. Informācijas apmaiņa

7.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi kontaktējas ar Pircēju, izmantojot Pircēja Pasūtījuma formā norādīto elektroniskā pasta adresi vai telefonu.

7.2. Pircējs visus paziņojums un jautājumus sūta un citādi kontaktējas pa e-pastu cannelle@cannelle.lv vai telefonu +371 63350084.

8. Beigu nosacījumi un strīdus risināšana

8.1. Šie Noteikumi ir sagatavoti vadoties pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.2. Attiecībām, kuras ir izveidojušās uz šo Noteikumu pamata, piemērojamas Latvijas Republikas tiesību normas.

8.3. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei zaudējumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.4. Jebkurš strīds, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju, risināms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos.

8.5. Ja strīdu starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Pircējs (patērētājs) iesniedz Pārdevējam rakstveida iesniegumu (elektroniski iesniegtam iesniegumam nav nepieciešams paraksts), kurā norāda:

  1. savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;
  2. iesnieguma iesniegšanas datumu;
  3. strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.

Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja iespējams).

8.6. Pārdevējs 15 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz Pircējam (patērētājam) rakstveida atbildi uz iesniegumu un informē par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepriekš minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz patērētāja iesniegumu, Pārdevējs nekavējoties rakstveidā informē par to patērētāju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

8.7. Ja Pārdevējs uzskata, ka Pircēja prasījums nav pamatots, vai ir gatavs piedāvāt patērētājam citu strīda risinājumu, tas rakstveidā par to informē patērētāju Noteikumu 8.6. punktā minētajā termiņā. Pārdevējam ir pienākums pamatot patērētāja prasījuma atteikumu.

8.9. Ja Pircēju apmierina Pārdevēja piedāvātais risinājums, strīds uzskatāms par atrisinātu.

8.10. Ja Pārdevējs nesniedz atbildi uz Pircēja iesniegumu Noteikumu 8.7. punktā noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka Pārdevējs atsakās izpildīt Pircēja prasījumu.

8.11. Ja Pārdevējs atsakās izpildīt Pircēja prasījumu vai Pircēju neapmierina Pārdevēja piedāvātais risinājums, Pircējs ir tiesīgs vērsties:

  1. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā;
  2. Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0,
  3. Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā patērētājam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju strīda izskatīšanai;
  4. tiesā.

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu jums kvalitatīvu un atbilstošu saturu.

Privātuma politika