lv

Projekti ar ES atbalstu

SIA “Cannelle Bakery” iegulda ražošanas procesu attīstībā un modernizācijā
 
SIA “Cannelle Bakery” īsteno projektu “SIA “Canelle Bakery” ražotnes modernizācija” (projekta nr. 23-00-A00402-000040).
Projekta ietvaros uzņēmums plāno iegādāties iekārtas, ar kurām plānots papildināt vai aizvietot jau esošās iekārtas, nodrošinot papildus ražošanas jaudu un padarot tehnoloģiskos procesus efektīvākus.
Efektivitātes paaugstināšana paredzēta vairākos ražošanas posmos. Plānots iegādāties tādas iekārtas kā rudzu maizes grauzdiņu griešanas iekārtu, jaunus pakotājus, šoka kameras tipa saldētavu, metāla detektoru un svara kontrolieri ar produktu atlasīšanas iekārtu,  kā arī jaunu tintes strūklas printeri.
Projekta ietvaros iegādātās jaunās, modernās ražošanas iekārtas ļaus ne tikai uzlabot ražošanas efektivitāti, bet  uzņēmumā paaugstinās arī energoefektivitāti. Uzstādot jaunu vertikālo “flowpack” pakošanas iekārtu ar dozētāju, paredzēts samazināt patērētās enerģijas apjomu vismaz par 20%, salīdzinājumā ar līdz šim uzņēmumā izmantoto iekārtu. SIA “Cannelle Bakery” arī nākotnē ir apņēmies investēt ražošanas līnijās, lai modernizētu ražotni.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.
Projekta īstenošanu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

 


Projekta “Latvijas Pārtikas Kompetences centrs” ietvaros SIA "Cannelle Bakery" uzsāk pētniecības projekta realizāciju.

Projekta nosaukums: Ogu ekstrakta ražošanas procesa sekundāro produktu izpēte.
 
Projekta numurs – 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 12. projekts.
Pētījums tiek īstenots LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRA projekta ietvaros.
Projekta īstenošanas periods: 01.03.2023 - 19.02.2024.

Projekta realizācijas laika periodā no 01.03.2023 - 31.08.2023 veiktas sekojošas aktivitātes:
 • Ogu sīrupa references parauga organoleptisko īpašību testēšana. Iesniegtās specifikācijas datu izskatīšana;
 • Pētnieciskais darbs - ogu cukuru izmantošana konditorejas izstrādājumos, tā ietekme uz dažādiem mīklas veidiem. Īpaši raudzētiem  un saldētiem produktiem;
 • Konditorejas izstrādājumu mīklas (rauga mīkla) konsistencei tika vērtēta iespēja ražot izstrādājumus ar iekārtu palīdzību;
 • Konditorejas izstrādājumu paraugu gatavošana , to organoleptiska novērtēšana. Veikti laboratoriskie testi nosakot cukuru un akrilamīdu saturu.


Projekta nosaukums: Vakuuma dzesēšanas tehnoloģijas un iekārtas prototipa izstrāde maizes un konditorejas produktu dzesēšanai.
 
Projekta numurs – 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003  17. projekts.
Pētījums tiek īstenots LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRA projekta ietvaros.
Projekta īstenošanas periods:  01.03.2023. – 31.08.2024.

Projekta realizācijas laika periodā no 01.03.2023 - 31.08.2023 veiktas sekojošas aktivitātes:
 • Ir veikti aprēķini par iespējamo projekta praktisko realizāciju, saistībā ar nepieciešamo sterilo telpu;
 • Analizētas ražošanas plūsmas, lai tās vēlāk varētu piemērot projektam;
 • Veikts izpētes darbs par vakkuma dzesētāja pielietošanu sterilizācijā;
 • Izpētīta mikrovilņu sterilizācijas metode, iekārtas prototipa/koncepta apzināšana;
 • Veicot padziļinātu izpēti, īpaši koncentrējot uzmanību uz idejas praktisko pielietojumu nākotnē, tika secināts, ka faktiski ir neiespējami nodrošināt sterilu produktu ceļā no vakuuma dzesēšanas iekārtas uz pakošanas iekārtu;
 • Lai saglabātu sākotnējo projekta mērķi tika meklēti alternatīvi risinājumi. Kā piemērotākā tika izvēlēta, maizes sterilizācija ar mikroviļņu metodi;
 • Līdz ar to iepriekš iecerēto atslēgas iekārtu - divu durvju vakuuma dzesētāju/sterilizētāju ir plānots nomainīt ar mikroviņu sterilizācijas iekārtu. 

Projekta “Latvijas Pārtikas Kompetences centrs” ietvaros SIA "Cannelle Bakery" uzsāk pētniecības projekta realizāciju.
 
Projekta nosaukums: Piena produktu aizvietošanas tehnoloģijas izstrāde, izmantošanai Cannelle Bakery ražotajos izstrādājumos, un produktu derīguma termiņu pagarināšana pēc atsaldēšanas.
 
Projekta numuram – 1.2.1.1/18/A/002;
Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros. Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:
1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:
Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);
Produktu iepakojuma risinājumi;
Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.
2. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:
Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.
Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.
Projekts tiek īstenots no 2019.gada 8.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim.
Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

Projekta realizācijas laika periodā no 01.12.2020 - 16.02.2021 veiktas sekojošas aktivitātes:
 • Piena aizstājējproduktu ražošanas tehnoloģiju izpēte, analizējot gala produktu kvalitāti dažādos ražošanas posmos ar mērķi atrast efektīvāko metodi mērķa sasniegšanai – maksimāli pietuvinātu (piena produktu) īpašību sasniegšanai, piena produktus nesaturošiem konditorejas produktiem. 
 • Tiek veikta izejvielu kvalitātes prasību/kritēriju izstrāde;
 • Sagatavotas cenu aptauju specifikācijas par pētniecības pakalpojumu sniegšanu un izejvielu un pētniecības materiālu piegādi;
 • Notiek darbs pie tehnoloģisko procesu parametru izstrādes laktozi saturošo produktu aizvietošanai ar augu izcelsmes produktiem un to apstrādei.

Projekta realizācijas laika periodā no 17.02.2021 līdz 16.05.2021 veiktas sekojošas aktivitātes:
 • Apzināta eksperimentālo laboratorijas paraugu sagatavošanai nepieciešamo iekārtu un materiālu nepieciešamība. Veikta cenu aptauja, atlasīti konkursam atbilstoši piegādātāji.
 • Tiek turpināts darbs pie izejvielu kvalitātes prasību/kritēriju izstrādes;
 • Notiek piena aizstājējproduktu kā izejvielas ražotāju apzināšana;
 • Ar sadarbības partneri tiek meklēti risinājumi izstrādājumu derīguma termiņa uzlabošanai;
 • Turpinās darbs pie tehnoloģisko procesu parametru izstrādes laktozi saturošo produktu aizvietošanai ar augu izcelsmes produktiem.
Projekta realizācijas laika periodā no 17.05.2021 līdz 16.08.2021 veiktas sekojošas aktivitātes: 
 • Pamatojoties uz iepriekšējā periodā veiktās cenu aptaujas rezultātiem ir noslēgti iekārtu nomas līgumi, saņemtas vēlamās iekārtas un ir uzsākta  eksperimentālo paraugu gatavošana.
 • Ir veikts piena aizstājējprodukta kā izejvielas paraugu ražotāju apzināšana, noslēgts līgums par eksperimentālu izejvielas paraugu sagatavošanu. Uzsākta sagatavoto paraugu testēšana.
 • Ar sadarbības partneri tiek testētas izejvielas ar mērķi izstrādājumu derīguma termiņa uzlabošanai ;
 • Notiek darbs pie tehnoloģisko procesu parametru izstrādes piena aizstājējproduktu saturošo izstrādājumu ražošanas posmos
Projekta realizācijas laika periodā no 17.08.2021 līdz 16.10.2021 veiktas sekojošas aktivitātes:
 •  Pabeigts darbs pie tehnoloģisko procesu parametru izstrādes laktozi saturošo produktu aizvietošanai ar augu izcelsmes produktiem.
 •  Izstrādāti 3 veidu produktii aizstājot laktozi saturošus produktus. Veikta to ražošanas tehnoloģijas pielāgošana industriālai razošanai.
 •  Izstrādāti 3 veidu produkti piena produktus aizvietojot ar augu izcelsmes izejvielām. Veikta to ražošanas tehnoloģijas pielāgošana industriālai ražošanai.
 •  Veikta mikrobioloģisko un fizikāli - ķīmisko testu cenu aptauja, atlasīti konkursam atbilstoši pakalpojuma sniedzēji.
 •  Izstrādātajiem produktiem veikti mikrobioloģiskie un fizikāli -ķīmiskie testi derīguma termiņa noteikšanai, kā arī veikti laktozes klātesamības testi bezlaktozes produktiem.
 •  Ar sadarbības partneri izskatītas iespējas izstrādājumu derīguma termiņa uzlabošanai.
Projekta realizācijas laika periodā no 17.10.2021 līdz 16.02.2022 ir veiktas sekojošas aktivitātes:
 •   Atkārtoti sagatavoti paraugi augu izcelsmes produktiem ar mērķi tos izpētīt ar sensorās kvalitātes vērtēšanas metodi. Salīdzināšanai sagatavoti līdzīgi dzīvnieku izcelsmes produktu paraugi. Iegūtos rezultātus plānots atspoguļot zinātniskā publikācijā.  
 •  Sagatavoti paraugi augu izcelsmes produktiem ar mērķi noteikt to aminoskābju kvantitatīvo saturu un neaizvietojamo aminoskābju profilus. Salīdzināšanai sagatavoti līdzīgi dzīvnieku izcelsmes produktu paraugi. Paraugi nosūtīti laboratorijas testu veikšanai. Iegūtos rezultātus plānots atspoguļot zinātniskā publikācijā"
Projekta realizācijas laika periodā no 17.02.2022 līdz 16.05.2022 veiktas sekojošas aktivitātes:
 • Sagatavoti paraugi augu izcelsmes produktiem ar mērķi veikt foto sesiju un ievietot informāciju uzņēmuma produktu katalogā
 • Sagatavoti paraugi augu izcelsmes produktiem ar mērķi prezentēt tos ārpus Latvijas un Latvijas klientiem.
 • Veikti vairāki eksperimenti ar produktu iepakojumu, pielāgojot to klientu vajadzībām.

 

Ražošanas efektivitātes paaugstināšana uzņēmumā SIA “Cannelle Bakery”
 
SIA “Cannelle Bakery” ir pabeigusi īstenot projektu “Ražošanas efektivitātes paaugstināšana uzņēmumā SIA “Cannelle Bakery”” (projekta nr. 18-00-A00402-000043). Projekta ietvaros iegādātas jaunas ražošanas iekārtas, lai modernizētu ražošanas procesu, paaugstinātu ražības rādītājus un uzlabotu energoefektivitāti. Sakarā ar ražošanas paplašināšanu tika veikta arī elektrības slodzes palielināšana, ierīkojot papildus elektrības kabeli.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Vairāk informācija par atbalsta pasākumiem pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 
 
SIA “Cannelle Bakery” uzsāk investīciju projektu ražotnes modernizācijai
 
SIA “Cannelle Bakery” ir uzsākusi projekta “Maizes un miltu konditorejas ražotnes modernizācija” (projekta nr. 19-00-A00402-000063) īstenošanu. Projekta ietvaros ir plānota gan jaunu tehnoloģisko iekārtu iegāde, gan ražošanas ēkas pārbūve un atjaunošana. Daļa no plānotajām tehnoloģiskajām iekārtām papildinās jau esošās, nodrošinot papildus jaudu un padarot ražošanas procesu efektīvāku. Savukārt, vēl daļa – aizvietos esošās, tehniski novecojušās iekārtas, tādējādi modernizējot ražošanas procesu un nodrošinot augstākus ražības rādītājus. Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2022.gada aprīlim.
Projektu līdzfinansēs Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Vairāk informācija par atbalsta pasākumiem pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm


Projekti ar LIAA atbalstu

Noslēgts līgums par atbalsta saņemšanu komersantiem ar Latvijas Investīciju un attīstibas aģentūru Nr.SKV-L-2016/138 no 2016.gada 26.aprīļa.Atgriezties sākumlapā